Kenny, Belinda, The University of Sydney, Australia