Judd, Belinda Karyn, The University of Sydney, Australia